Ga naar de hoofdinhoud.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Smart Health

Vitale werknemers zorgen voor een gezond en succesvol bedrijf. Hoe staat het ervoor met de vitaliteit van jouw medewerkers? Het PMO, of Preventief Medisch Onderzoek, is een perfecte nulmeting van de vitaliteit binnen jouw organisatie en geeft handvatten voor effectief verzuimpreventiebeleid.

PMO afkorting: de betekenis

De afkorting PMO staat voor preventief medisch onderzoek. Het aanbieden van een PMO is voor werkgevers een instrument om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers te bewaken en bevorderen. Het brengt de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart. Dat zijn niet alleen gezondheidsrisico’s die met het werk te maken hebben, maar ook risico’s die ontstaan door de leefstijl of privé-situatie van de medewerker.

Door een PMO aan te bieden, geeft een werkgever zijn medewerkers inzicht in hun persoonlijke gezondheidssituatie. Met de uitslag van het PMO en de daaraan gekoppelde tips en adviezen, kunnen medewerkers aan de slag met het verbeteren van hun gezondheid, bijvoorbeeld door hun leefstijl te verbeteren. Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek, productiever en zitten beter in hun vel. Daar plukken werkgevers én werknemers de vruchten van.

Is het aanbieden van een preventief medisch onderzoek verplicht? 

Ja, artikel 18 van de Arbowet verplicht werkgevers hun werknemers een PMO aan te bieden: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” De ondernemingsraad kan werkgevers wijzen op de verplichting een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen hun werkgever, rechtstreeks of via een vertrouwenspersoon, om een PMO vragen.  

Wat is het doel van een PMO onderzoek?

Het PMO is in het leven geroepen om drie doelen te dienen. Deze drie doelen hebben ook onderling invloed op elkaar. Welk doel de hoogste prioriteit heeft, kan per organisatie verschillen. De doelen van het preventief medisch onderzoek:

  1. Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers.

  2. Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk.

  3. Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele en groepen medewerkers.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Het preventief medisch onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen: 

  1. Een onderzoek van de gezondheid en aan gezondheid gerelateerde inzetbaarheid van individuele werknemers.

  2. Feedback over de uitkomsten van dit onderzoek, op persoonlijk en op bedrijfsniveau.

  3. Adviezen en activiteiten (interventies) die voortkomen uit deze uitkomsten, om de gezondheid en inzetbaarheid te behouden of te verbeteren.

Voor wie is een PMO bedoeld?

Het PMO is bedoeld voor alle werkende mensen, of ze nu zwaar lichamelijk werk uitoefenen of niet en of ze nu (werkgerelateerde) gezondheidsrisico’s lopen of niet. Medewerkers hoeven dus geen specifieke klachten te hebben om voor dit onderzoek in aanmerking te komen. Het wordt afgenomen bij de individuele werknemer en geeft inzicht in diens fysieke en mentale gezondheid en op welke punten er verbetering mogelijk is. Dit is niet alleen belangrijk voor de medewerker zelf, maar ook voor de werkgever. Door werknemers een PMO aan te bieden, krijgt de werkgever namelijk een beter beeld van de gezondheid en inzetbaarheid van zijn werknemers in het algemeen, maar ook van bepaalde vestigingen, afdelingen of functies. Het onderzoek maakt duidelijk waar binnen de organisatie de eventuele verbeterpunten liggen en dient als uitstekende basis voor het optuigen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Wat kost een preventief medisch onderzoek?

De prijs van een preventief medisch onderzoek hangt af van de inhoud van het onderzoek en van de uitgebreidheid van de groepsrapportage. Voor een PMO met een fysiek onderzoek liggen de kosten meestal tussen de 700 en de 800 euro per werknemer. Deze kosten zijn voor rekening van de werkgever. 

Er bestaat ook een medisch gevalideerd PMO dat 100% online wordt afgenomen. Dit PMO is ontwikkeld door Smart Health. Zo’n online PMO biedt een aantal voordelen. Het is laagdrempeliger, frequenter aan te bieden, goedkoper en geeft waardevolle inzichten in de risico’s en aandachtsgebieden binnen het gehele bedrijf. Het PMO van Smart Healthkost maar 14 cent per dag per medewerker. Nog minder dan een kopje koffie dus.

Wat levert het aanbieden van een PMO op?

Een preventief medisch onderzoek brengt de eventuele risico’s met betrekking tot gezondheid, leefstijl en werk aan het licht vóórdat deze tot uitval of andere problemen leiden. Als werkgever kun je op basis van de uitkomsten van de verzamelde PMO’s maatregelen nemen om de gezondheid van (groepen) werknemers beter te beschermen. Dit leidt tot duurzame inzetbaarheid van werknemers, minder ziekteverzuim, meer productiviteit en meer tevredenheid. Dit alles heeft weer lagere verzuimkosten tot gevolg. 

Zeker de structurele aanpak van Smart Health, waarin het PMO herhaald aan alle medewerkers wordt aangeboden, biedt werkgevers uitstekende handvatten voor effectief inzetbaarheidsmanagement in het bedrijf. Overigens zijn zorg- en verzuimverzekeraars in sommige gevallen bereid het PMO en het daaraan gekoppelde interventietraject mee te financieren. 

Is deelname van werknemers verplicht?

Nee, werknemers zijn niet wettelijk verplicht tot deelname aan een PMO. Er kan wel een verplichting bestaan op grond van een wet of CAO die geldt in een specifieke branche of sector.

Hoe vaak moet een PMO worden aangeboden?

In de Arbowet is enkel de plicht tot het aanbieden van een preventief medisch onderzoek vastgelegd. Met welke frequentie werkgevers zo’n onderzoek moeten aanbieden staat niet in de wet (behalve voor enkele risicoberoepen), maar ArboNed adviseert werkgevers om hun medewerkers eens in de drie jaar een preventief onderzoek aan te bieden. Met zo’n frequentie krijgt de werknemer inzicht in de ontwikkeling van zijn gezondheid en de werkgever in de ontwikkelingen binnen de gezondheids- en verzuimrisico's. Het online PMO van Smart Health als voordeel dat het frequenter kan worden aangeboden, waarmee waardevolle analytics over de ontwikkelingen op persoonlijk en bedrijfsniveau worden verkregen.

Is een preventief medisch onderzoek hetzelfde als een RI&E?

Werkgevers zijn verplicht de gezondheid en veiligheid te bevorderen. In dat kader moet elk bedrijf met personeel door een arbodienst of -deskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Het schriftelijk verslag daarvan heet de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. De RI&E en het PMO zijn dus twee belangrijke pijlers van het gezondheidsmanagement binnen een bedrijf en kunnen elkaar versterken, maar ze zijn niet hetzelfde. Aandachtspunten vanuit de RI&E kunnen wel worden gebruikt voor de invulling van het preventief medisch onderzoek.

Is een preventief medisch onderzoek hetzelfde als een PAGO?

Nee, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) brengt alleen de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart. Dat doet het onderzoek organisatiebreed. Het PAGO is dan ook een beperkter gezondheidsonderzoek dan het PMO. Dat laatste onderzoekt immers de algehele gezondheid van medewerkers. Er is dus ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gesteldheid en de persoonlijke leefstijl van medewerkers. Bovendien omvat het preventief medisch onderzoek ook de vervolgacties naar aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek, waarmee de gezondheid van medewerkers wordt beschermd en/of verbeterd. Een ander belangrijk verschil tussen het PAGO en het PMO is dat de Ondernemingsraad (OR) alleen actief betrokken is bij de inhoud en acties van het PMO. Bij het PAGO speelt de personeelsvertegenwoordiging geen rol.

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
De inschrijving is gelukt.

Krijg grip op preventie en verhoog ook uw Gezondheidsindex